Voor de ouders

Informatie in verband met het Coronavirus

Zoals u wellicht weet, hebben we vorig jaar in 2020 de witte tentweek moeten aanpassen, in een voornamelijk digitaal programma. Dat is goed bevallen, maar natuurlijk niet te vergelijken met een echte witte tentweek. Dit jaar proberen we het zo veel mogelijk weer terug te brengen. Alleen zal er geen witte tent zijn, maar doen we het op ons eigen terrein.

Waarschijnlijk zullen de maatregelen op het moment van de witte tentweek zo goed als weg zijn. Toch houden we in de voorbereidingen daar rekening mee. We hebben zoveel mogelijk de activiteiten in de buitenlucht gepland. De vrijwilligers houden onderling afstand en letten daar ook op. We proberen aan elk groepje kinderen gedurende de week een vaste vrijwilliger te koppelen.

We hopen dat u begrip hebt voor de genomen maatregelen. We gaan er natuurlijk van uit dat alles goed gaat en we een leuke week hebben! We wensen u met uw kinderen een gezegende week toe. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via wittetentmoordrecht@hotmail.com

Ouders, verzorgers en iedereen die het Witte Tentwerk een warm hart toedraagt:

Misschien hebt u hem wel eens zien staan als u in de Witte Tent was. De houten Witte Tent / giftenpot. We zijn blij met iedere gift om dit mooie werk te ondersteunen. U mag gerust weten dat de Witte Tent ieder jaar circa € 6.500,00 aan kosten met zich meebrengt. Van de gemeente Zuidplas ontvangen wij subsidie, waarmee we een gedeelte van de kosten kunnen dekken. Verder ontvangen wij geld van sponsors en adverteerders in dit programmaboekje. Er wordt in onze kerk gecollecteerd voor het Witte Tentwerk en daar moet eigenlijk alles van bekostigd worden. Het is ons tot nu toe ieder jaar gelukt, maar het wordt wel steeds moeilijker. Om de Witte Tent voor ieder kind toegankelijk te maken, rekenen wij heel bewust geen entreekosten. En juist daarom: mogen wij onze houten “giftentent” toch eens een keer extra onder uw aandacht brengen? Nogmaals, met iedere gift zijn wij blij! U maakt het mogelijk, dat het werk van de Witte Tent voort kan blijven bestaan. U kunt uw gift ook storten op ons bankrekeningnummer: NL16 RBRB 0696 9061 39, ten name van “De Witte Tent Moordrecht”.

Alvast heel hartelijk bedankt!

Belangrijke informatie voor u, ouder(s) / verzorger(s)

Iets wat voorgaande jaren ook in het programmaboekje stond, maar waar we u toch elk jaar weer op willen attenderen:

Met heel veel vreugde kijken wij ieder jaar weer uit naar de komst van uw kind(eren) naar onze Witte Tent. Wij vinden het fijn dat er iedere dag weer zoveel kinderen komen. Ze zijn meer dan welkom bij de diverse activiteiten, in en om de tent.

Om alles in goede banen te leiden en de veiligheid van uw kind(eren) zoveel mogelijk te kunnen garanderen, zijn er ook een aantal regels. Eén belangrijke daarvan is dat wij genoodzaakt zijn om bepaalde leeftijdsgrenzen te hanteren. In dit geval is bepalend naar welke groep uw kind na de zomervakantie gaat, om deel te kunnen nemen aan de activiteiten. Wij doen dit niet voor niets: de activiteiten stemmen wij af op bepaalde leeftijden, voor jongere kinderen is de activiteit dan te moeilijk en/of te gevaarlijk en voor de oudere kinderen weer te saai. Ook is het voor de kinderen onderling niet leuk als de leeftijdsverschillen te groot worden. Bij een dag als die van de huttenbouw doen vaak heel veel kinderen mee. Er wordt gewerkt met zaag, hamer en spijkers. U zult begrijpen dat wij de veiligheid van te jonge kinderen dan niet meer kunnen garanderen. In het verleden werd er steeds vaker de hand gelicht met deze regel en is het te vaak voorgekomen dat er met name te jonge (maar soms ook te oude) kinderen in de Witte Tent meededen.

Vandaar dat we er nu op deze manier wederom aandacht aan schenken en u met klem vragen, u ook aan deze regel te houden. We moeten op dit punt echt streng zijn en te jonge en te oude kinderen laten wij niet toe als dit bij binnenkomst wordt opgemerkt. Dit is voor het kind zelf op dat moment heel teleurstellend en daarom vragen wij u, om het zover niet te laten komen en u aan de verschillende grenzen, bepaald aan de hand van de groep, waar uw kind na de zomervakantie naar toe gaat, te houden. Dan voorkomen we teleurstelling en houden we het voor iedereen eerlijk, gezellig en zo veilig mogelijk! We rekenen op uw begrip! Bij het programma staat bij ieder onderdeel afzonderlijk vermeld wie er aan deze activiteit deel mogen nemen.